Badanie ewaluacyjne dotyczące stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami, w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025

Więcej na temat badań ewaluacyjnych obejmujący osoby z niepełnosprawnościami, a dotyczący stosowania zasady równości szans kobiet i mężczyzn oraz zasady równości szans i niedyskryminacji, , w ramach polityki spójności 2014-2020 oraz oceny realizacji Rządowego Programu Dostępność Plus 2018-2025, można przeczytać i pobrać dodatkowe materiały na stronie internetowej Ewaluacja Fundusze Europejskie, do której został podany link poniżej:

https://www.ewaluacja.gov.pl/strony/badania-i-analizy/wyniki-badan-ewaluacyjnych/badania-ewaluacyjne/stosowanie-zasady-rownosci-szans-2014-2020-oraz-ocena-programu-dostepnosc-plus-2018-2025/

Dodaj komentarz