Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Monitoring Dostępności

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji,
w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, został udostępniony projekt rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie.

Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.), wprowadzonymi na
mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji
mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) oraz ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1062), zwanej dalej „ustawą o zapewnieniu dostępności”. Zgodnie z art. 66 ustawy
o zapewnianiu dostępności nowe rozporządzenie powinno zostać wydane w terminie 36 miesięcy
od dnia wejścia w życie ustawy o zapewnianiu dostępności, tj. od dnia 20 września 2019 r. i zastąpi
ono obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1065, z późn. zm).

Termin konsultacji mija 16 grudnia 2021 roku.

Zapraszamy do zgłaszania uwag w ramach projektu Strażnicy dostępności.

Poniżej znajduje się link do strony internetowej, na której został ogłoszony projekt.

https://legislacja.gov.pl/projekt/12353350/katalog/12829408#12829408

Dostępne są również dokumenty tj. uzasadnienie i ocena skutków regulacji oraz formularz zgłaszania uwag.

2 Komentarze “Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”

  Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623
 • Oceń:

  Ilona Radziwon-Kamińska

  mówi:

  Podstawa prawna
  Tytuł ustawy: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
  Publikator: Dz.U. 2020r. poz. 2127
  Jednostka redakcyjna: art. 7 ust. 2 pkt. 1

  Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
  Ministerstwo Rozwoju i Technologii

  Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
  Podsekretarza Stanu

  Piotr Uściński, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii

  Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
  Magdalena Chudy – Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
  w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
  tel.: 022 522 51 45

  Sylwia Marcinkowska – Departament Architektury, Budownictwa i Geodezji
  w Ministerstwie Rozwoju i Technologii
  tel.: 022 522 51 25
  ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬—————————————————————————————————————————————–
  Uzasadnienie potrzeby nowych regulacji
  Obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.) jest podstawowym aktem prawa regulującym obszerną materię warunków technicznych, jakie są stawiane budynkom.

  Obok ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane stanowi ono podstawowy zbiór przepisów regulujący „materialne” prawo budowlane.
  W wyniku dokonania zmian w obowiązujących przepisach, w tym wprowadzenia nowych wymogów dotyczących zapewnienia dostępności architektonicznej osobom ze szczególnymi potrzebami, wprowadzonych przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) oraz przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ) – zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  Dodać należy, iż ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w ww. zakresie weszła w życie 20 września 2019 r., i od tej daty należy liczyć 36 miesięczny termin utrzymujący w mocy rozporządzenia wydane na podstawie art. 7 ust. 2 i 3 oraz art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane .

  Co reguluje projekt rozporządzenia?
  Projekt rozporządzenia określa warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Celem określenia wymienionych warunków jest zapewnienie, że budynek będzie – stosownie do art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane – zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, jednocześnie zapewniając:
  1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UEL 88z04.04.2011,str. 5, z późn. zm.), dotyczących:
  a) nośności i stateczności konstrukcji,
  b) bezpieczeństwa pożarowego,
  c) higieny, zdrowia i środowiska,
  d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,
  e) ochrony przed hałasem,
  f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,
  g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;
  2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie:
  a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników,
  b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
  3) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
  4) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
  5) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;
  6) minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach
  osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób starszych, w ogólnej liczbie lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;
  7) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
  8) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;
  9) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;
  10) poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej;
  11) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

  Struktura projektu rozporządzenia
  Rozporządzenia składa się z 11 działów:
  • dział I. zawierający ogólne przepisy, które dotyczą stosowania rozporządzenia,
  • dział II. dotyczący zabudowy i zagospodarowania działki budowlanej,
  • działy od III. do X. zawierające przepisy określające warunki techniczne dla budynków i urządzeń z nimi związanych, które podzielono stosownie do tematyki w nich zawartej,
  • dział XI. zawierający przepisy przejściowe i końcowe.
  Projekt rozporządzenia zawiera 3 załączniki, w których zawarto kolejno wykaz Polskich Norm powołanych w przepisach projektu rozporządzenia, wymagania związane z oszczędnością energii oraz wyjaśnienia dotyczące klas reakcji na ogień.

  Cel projektu rozporządzenia
  Celem projektu rozporządzenia jest również spełnienie wymagań, które zostały wprowadzone przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących oraz ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami . W szczególności chodzi tutaj o zapewnienie dostępności architektonicznej, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
  W OSR czytamy, że zaproponowane regulacje mają na celu m.in. ułatwienie dostępu do budynków i urządzeń z nimi związanych osobom z różnym rodzajem niepełnosprawności, co z pewnością będzie miało pozytywny wpływ również na inne grupy społeczne jak osoby starsze, opiekunowie z małymi dziećmi czy osoby z czasowymi dysfunkcjami ruchowymi.

  Należy zatem odnieść się do pojęcia dostępności architektonicznej (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami)
  Z art. 6. ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, wynika, że minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami obejmują:

  1) w zakresie dostępności architektonicznej:
  a) zapewnienie wolnych od barier poziomych i pionowych przestrzeni komunikacyjnych budynków,
  b) instalację urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań, architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych,
  c) zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy,
  d) zapewnienie wstępu do budynku osobie korzystającej z psa asystującego, o którym mowa w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

  Wyżej wskazane przepisy są dość ogólne. Należałoby je rozwinąć w rozporządzeniu, doprecyzować. Czytając projekt rozporządzenia MRiT, jego uzasadnienie oraz OSR − nadal w pewnych kwestiach zawarto dość ogólne sformułowania dotyczące zapewnienia dostępności. Wydaje się konieczne zaprezentowanie stanowiska osób z różnymi przyczynami niepełnosprawności, celem ukazania zróżnicowania niepełnosprawności, i włączenie do prawodawstwa proponowanych przez te osoby rozwiązań.
  W oparciu o wyżej wymienione wymogi dostępności architektonicznej należy badać projekt rozporządzenia – to jest czy projektowane rozporządzenie uwzględnia minimalne wymogi zapewnienia dostępności architektonicznej.

 • Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623
 • Oceń:

  Agnieszka Michalczuk-Kościuk

  mówi:

  Polski Związek Głuchych jako Liderem projektu pn. Strażnicy dostępności, nr POWR.02.16.00-00-0112/20-00, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przygotował pismo z uwagami do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Uwagi powstały w ramach wewnętrznych projektowych konsultacji z przedstawicielami niektórych organizacji pozarządowych biorących udział w projekcie.

  pismo z uwagami

Dodaj komentarz