Monitoring działalności koordynatorów dostępności.

Wśród zagadnień znajdujących się w sferze szczególnego zainteresowania organizacji zaangażowanych w Projekt można wymienić działalność koordynatorów dostępności w JST powoływanych na mocy art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz ewentualne możliwości współpracy koordynatorów z organizacjami pozarządowymi. 

W ramach Projektu „Strażnicy dostępności” skupiono się na monitorowaniu stosowaniu prawa w praktyce, w szczególności w odniesieniu do powoływania i działania koordynatorów dostępności. Badanie objęło m.in. wybrane urzędy gmin lub miast.

Przeprowadzone w ramach projektu „Strażnicy dostępności” badanie i zebrany materiał stanowiły podstawę do sformułowania wniosków dotyczących wstępnej fazy funkcjonowania instytucji koordynatorów dostępności. Zespół badawczy na  podstawie tego materiału postanowił zarysować również rekomendacje i postulaty na przyszłość. 

Dodaj komentarz