Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Minimalne wymogi w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej dotyczą:

  1. obsługi z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824), lub przez wykorzystanie zdalnego dostępu online do usługi tłumacza przez strony internetowe i aplikacje,
  2. instalacji urządzeń lub innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących, w szczególności pętli indukcyjnych, systemów FM lub urządzeń opartych o inne technologie, których celem jest wspomaganie słyszenia,
  3. zapewnienia na stronie internetowej danego podmiotu informacji o zakresie jego działalności – w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, nagrania treści w polskim języku migowym oraz informacji w tekście łatwym do czytania,
  4. zapewnienia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikacji z podmiotem publicznym w formie określonej w tym wniosku.

Dostępność informacyjno- komunikacyjna dotyczy także m.in.:

  • niektóre urzędy wprowadzają wewnętrzny dokument dotyczący procedury na wypadek zaistnienia potrzeby udostępnienia osobie z niepełnosprawnością informacji lub dokumentacji, będącej w posiadaniu danego urzędu lub kontaktu bezpośredniego z osobą z niepełnosprawnością;
  • broszury w alfabecie Braille’a;
  • w przypadku przekazania informacji przez urząd – zapewnienie tekstu łatwego do czytania, wideotłumacz, nagranie audio w polskim języku migowym, wydruk powiększony;
  • umożliwienie osobie z niepełnosprawnością skorzystania z pomocy werbalnej osoby trzeciej w kontaktach z instytucją (niektóre urzędy powołują się tu na zasady ogólne postępowania administracyjnego, tj. działanie przez pełnomocnika (art. 32 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego- KPA) oraz złożenie skargi w interesie osoby trzeciej (art. 221 § 3KPA);
  • zapewnienie konsultacji osobistych osobom z niepełnosprawnościami;
  • zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami staży zawodowych w danym urzędzie.

Jeden komentarz “Dostępność informacyjno-komunikacyjna”

Dodaj komentarz