Warning: Undefined array key "user" in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Warning: Trying to access array offset on value of type null in /usr/home/laloon/domains/monitoringdostepnosci.pl/public_html/wp-content/themes/sd/class.mmforum.php on line 623 Ogłoszenie o naborze na stanowiska w służbie cywilnej jako przykład zapewnienia dostępności – Monitoring Dostępności

Ogłoszenie o naborze na stanowiska w służbie cywilnej jako przykład zapewnienia dostępności

Ogłoszenia o naborach w służbie cywilnej, publikowane na oficjalnej stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów https://nabory.kprm.gov.pl/ zawierają w swej treści punkt zatytułowany „Dostępność”. Wymóg umieszczenia tego punktu stanowi zagwarantowanie wdrażania przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).

Najczęściej pojawiającymi się komunikatami w treści ogłoszeń o pracę, stanowiącymi deklarację dostępności są:

 • „nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną”;
 • „Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność”;
 • „Zaproszenie do składania ofert przez osoby ze szczególnymi potrzebami”;
 • „Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów”;
 • „Umożliwiamy osobom ze szczególnymi potrzebami korzystanie z własnych urządzeń i rozwiązań wspomagających pracę (np. pomoc asystenta lub trenera pracy)”;
 • „Dostosowujemy materiały używane podczas naboru do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami (np. większa czcionka w materiałach drukowanych)”;
 • „Zwiększamy czas poszczególnych metod i technik naboru dla osób ze szczególnymi potrzebami”.

            W treści punktu „Dostępność” umieszcza się także informację o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, przy czym wartość tego wskaźnika określana jest w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia.

            Analizując treść ogłoszeń o pracę w służbie cywilnej nie sposób pominąć także kwestii związanych z warunkami pracy. Pracodawcy określają w tym miejscu warunki organizacyjno-techniczne związane ze stanowiskiem pracy, będące odzwierciedleniem zapewnienia dostępności w zakresie dostępności architektonicznej. Najczęściej wskazuje się:

 • na którym piętrze znajduje się miejsce pracy,
 • czy i w jakim stopniu budynek jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością (np. wejście do budynku jest utwardzone z wkładem antypoślizgowym, wyposażone w automatyczne drzwi rozsuwne, pochylnię i transporter przyschodowy);
 • informacje czy są windy przystosowane do wjazdu wózków inwalidzkich, posiadające przyciski sterujące umożliwiające odczyt w alfabecie Braille’a, sygnalizację dźwiękową bądź syntezator mowy.

            Istotne w ogłoszeniu o pracę w służbie cywilnej jest także wskazanie barier architektonicznych, które mogą stwarzać problemy potencjalnemu pracownikowi – osobie ze szczególnymi potrzebami, np.

 • czy toalety i ciągi komunikacyjne są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
 • czy są drzwi z samozamykaczami,
 • czy w budynku są windy, podjazdy, rozkładane podesty na schodach, platformy schodowe, oznakowane stopnie schodów,
 • czy są zapewnione specjalistyczne urządzenia umożliwiające pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
 • czy są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością bezpośrednio przed budynkiem.

            Wskazać należy, że przywołane wyżej sytuacje są przykładowymi i mogą się różnić, w zależności od  siedziby pracodawcy, rodzaju wykonywanej pracy, uwarunkowań potencjalnego pracownika, będącego osobą ze szczególnymi potrzebami.

Dodaj komentarz