Podstawą do prowadzenia działań z zakresu partycypacji publicznej jest bieżące monitorowanie zmian w prawie.

Monitorowania prawa obejmuje działania w zakresie zbierania informacji na temat procesów stanowienia i stosowania prawa oraz kontroli ich prawidłowości i jakości.

Monitoring prawa polega na śledzeniu informacji dotyczących procesów legislacyjnych
i dokonywaniu oceny ich wpływu na wybrane obszary społeczno-gospodarcze.

Zbierane informacje, w zakresie monitorowania prawa, powinny obejmować przede wszystkim:

1) identyfikację projektu aktu prawnego, który jest przygotowywany albo podlega nowelizacji;

2) wskazanie autora projektu;

3) określenia aktualnego etapu procesu legislacyjnego;

4) opis projektowanej regulacji prawnej – jej zakresu podmiotowego i przedmiotowego, wynikających z niej praw i obowiązków;

5) ocenę zgodności z prawem procesu legislacyjnego; 6)ocenę wpływu projektowanych przepisów na wybrany obszar – w tym zakresie pomocne mogą być uzasadnienie oraz Ocena Skutków Regulacji załączone do projektu aktu prawnego.

Dodaj komentarz