Polski Związek Głuchych wraz z Polskim Forum Osób z Niepełnosprawnościami w okresie 01.11.2020 r. – 31.07.2022 r. realizuje projekt pn. ,,Strażnicy dostępności”, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulujących obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

W projekcie zaplanowano wsparcie szkoleniowe i doradcze dla 36  pracowników i wolontariuszy 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami.  W  ramach projektu zostaną opracowane narzędzia wspierające prowadzenie monitoringu. 

Realizowane zadania w ramach projektu opierają się na wypracowanej w ramach partnerstwa metodologii monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności. 

Zadania:

 1. Opracowanie narzędzi
  1. portal internetowy: monitoringdostepnosci.pl
  2. listy sprawdzające stosowanie dostępności (check-listy)
  3. newsletter
  4. analityczne roboty internetowe
 2. Szkolenia pracowników/wolontariuszy organizacji pozarządowych
  1. Szkolenie:  proces legislacyjny, w tym konsultacje społeczne
  2. Szkolenie: zapewnianie równości szans i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami
  3. Warsztat: metodologia monitoringu tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępność
 3. Mentoring i doradztwo dla organizacji pozarządowych – wdrożenie metodologii.
  1. wsparcie Mentora, którego zadaniem jest wdrożenie wspólnie z organizacją metodologii monitoringu
  2. Doradztwo w obszarze dostępności i monitoringu prawa – 40 godz. wsparcia dla organizacji
 4. Opracowanie poradnika: Monitoring dostępności.
 5. Konferencja: Strażnicy dostępności.

Zgłoszenie potrzeby zapewnienia dostępności informacji o projekcie dla osób ze szczególnymi potrzebami: biuro@pzg.org.pl

Regulamin rekrutacji dostępny jest na https://www.pzg.org.pl/straznicy-dostepnosci-2/

Informacje o projekcie

 • Nazwa projektu: Strażnicy dostępności
 • Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00
 • Beneficjent: Polski Związek Głuchych (Lider), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Partner)
 • Okres realizacji: 01.11.2020 r. – 31.07.2021 r.
 • Wartość projektu: 840 217,50 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.


O projekcie w PJM


Plakat

Nazwa projektu: Strażnicy dostępności

Numer projektu: POWR.02.16.00-00-0112/20-00

Beneficjent: Polski Związek Głuchych (Lider), Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych (Partner)
Okres realizacji: 01.11.2020 r. – 31.07.2021 r.

Wartość projektu: 840 217,50 zł

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach Działania 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa.

Cel projektu: Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz eksperckiego 12 organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.